VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 – Preambule

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten, enerzijds door de vennootschap Poupette te Antwerpen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Pelikaanstraat 62, kantoor 604, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0554.821.093 (BTW BE 0554821093), hierna “de verkoper” genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna “de gebruiker” genoemd.

 

Artikel 2 – Doel

Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele betrekkingen tussen de verkoper en de gebruiker, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de site van de verkoper, ongeacht of de koper een professional of een consument is.

De aankoop van een op de site aangeboden product vereist voorafgaande raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden door de gebruiker. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de gebruiker.

 

Artikel 3 – Producten

 

De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de site van de verkoper staan, vermeld onder het tabblad “eshop” met een beschrijving van hun belangrijkste kenmerken, op de dag en op het exacte moment van de raadpleging van de site door de gebruiker. Deze producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de items niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de gebruiker zo snel mogelijk per e-mail informeren en de gebruiker de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen wachten of het annuleren van de bestelling van de niet-beschikbare items zonder kosten. Beschikbare artikelen worden normaal gesproken geleverd. Indien de gebruiker zijn bestelling voor de niet-beschikbare artikelen liever annuleert, krijgt hij het bedrag van zijn bestelling terug als hij de betaling al heeft gedaan.

De foto’s, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst met het aangeboden product garanderen.

 

Artikel 4- Prijs / Betalingsvoorwaarden

 

De prijzen van de producten die op de website worden weergegeven, zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen (BTW en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling). De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die gelden op het moment van de bevestiging van de bestelling en omvatten niet de kosten voor de verwerking, het transport en de levering van de bestelling, op voorwaarde dat deze plaatsvindt in de hieronder vermelde geografische gebieden.

De prijs is alleen in zijn geheel te betalen, in één keer.

De artikelen blijven eigendom van Poupette in Antwerpen tot de volledige afhaling van de prijs door deze laatste.

Let op, zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaan de risico’s van verlies of beschadiging van de producten op u over.

Bij een bestelling in een ander land dan België is de gebruiker de importeur van het (de) betrokken product(en). Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de bevoegdheid van Poupette in Antwerpen. Zij zijn voor uw rekening en zijn uw volledige verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de autoriteiten en de bevoegde organisaties van uw land. Wij adviseren u om over deze aspecten navraag te doen bij uw lokale autoriteiten.

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro’s.

 

Artikel 5 – Geografische gebieden

 

De online verkoop van de op de site van de verkoper gepresenteerde producten is voorbehouden aan gebruikers die woonachtig zijn in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland en voor leveringen die nodig zijn in deze geografische gebieden.

 

Artikel 6 – Bestellingen

 

De gebruiker die een product wenst te kopen moet verplicht zijn:

Vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde informatie zal vermelden;
Vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten;
zijn bestelling te valideren na controle;
de betaling te verrichten onder de voorziene voorwaarden
zijn bestelling en betaling te bevestigen.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de erkenning van de perfecte kennis ervan en de verzaking aan de eigen aankoop- of andere voorwaarden.

De bevestiging van de bestelling is het waard om te worden ondertekend en de uitgevoerde handelingen te aanvaarden.

 

 

Artikel 7 – Intrekkingsperiode

rtikel 7 – Intrekkingsperiode

In overeenstemming met de wet heeft de gebruiker het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product.

Als een van de producten gekocht op de site en dat is niet een diamant of een op maat gemaakt product, speciaal ontworpen voor de gebruiker volgens zijn specificaties (Hetzelfde geldt voor objecten met een gepersonaliseerde markering op uw verzoek en speciale stekken kunnen niet worden geruild of terugbetaald), niet geschikt is voor de gebruiker, beschikt deze over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van levering, om af te zien van zijn aankoop, zonder boete en zonder rechtvaardiging, overeenkomstig de Europese en nationale wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 7 – Intrekkingsperiode

In overeenstemming met de wet heeft de gebruiker het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product.

Als een van de producten gekocht op de site en dat is niet een diamant of een op maat gemaakt product, speciaal ontworpen voor de gebruiker volgens zijn specificaties (Hetzelfde geldt voor objecten met een gepersonaliseerde markering op uw verzoek en speciale stekken kunnen niet worden geruild of terugbetaald), niet geschikt is voor de gebruiker, beschikt deze over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van levering, om af te zien van zijn aankoop, zonder boete en zonder rechtvaardiging, overeenkomstig de Europese en nationale wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Binnen deze termijn moet de gebruiker de verkoper op de hoogte brengen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, door een e-mail te sturen naar of door het herroepingsformulier op de site in te vullen en het geleverde product op eigen kosten en risico terug te sturen naar de administratieve zetel van Poupette in Antwerpen, Pelikaanstraat 62 kantoor 604, 2018 Antwerpen. De aldus geretourneerde producten mogen niet worden uitgepakt, onverzegeld of op welke wijze dan ook worden gebruikt. Onvolledige, beschadigde of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen verbindt de verkoper zich ertoe om elke betaling, met uitzondering van de verzendingskosten, terug te betalen.

 

Artikel 8 – Wijze van betaling

 

De gebruiker moet een Paypal-account hebben, om zijn bestelling met de Paypal-betaalmethode te kunnen betalen. De klant wordt uitgenodigd om de site te bezoeken om te leren hoe deze betaalmethode werkt.

Zodra de klant heeft gekozen voor deze betaalmethode, wordt de klant doorgestuurd naar de Paypal-website. De gebruiker zal zijn identificaties moeten invoeren en de betaling moeten uitvoeren. De bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van Poupette in Antwerpen tot de volledige betaling van de bestelling door de gebruiker.

 

 

Artikel 9 – Verzending en levering

 

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen de periode die is aangegeven op de validatiepagina van de bestelling en in het overeengekomen geografische gebied. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen aan het door de gebruiker opgegeven leveringsadres. Vanaf dat moment neemt de gebruiker alleen de risico’s op zich. Leveringstermijnen worden slechts als indicatie gegeven; indien deze meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en kan de gebruiker worden vergoed.

 

Poupette in Antwerpen wijst elke verantwoordelijkheid af voor vertraging, verlies van de bestelde producten of staking als gevolg van de post- of transportdiensten. In deze gevallen moet de gebruiker rechtstreeks met de postdiensten of de vervoerder de nodige stappen ondernemen.

Om hun perfecte staat en veiligheid tijdens het transport te garanderen, worden alle producten zorgvuldig verpakt volgens de geldende normen. De gebruiker moet de verpakking en de producten absoluut controleren op het moment van levering.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de zendingen bij aankomst te controleren en eventuele voorbehouden en claims te maken die gerechtvaardigd lijken, of zelfs om het pakket te weigeren als het waarschijnlijk geopend is of als het duidelijke tekenen van verslechtering vertoont. De genoemde voorbehouden en vorderingen met betrekking tot de levering van de Producten moeten rechtstreeks aan de bezorger worden verzonden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen drie werkdagen na levering van de Producten, met een kopie aan de Verkoper.

Poupette in Antwerpen

Pelikaanstraat 62 kantoor 604

2018 Antwerpen

 

Na deze periode worden geen vorderingen meer aanvaard.

 

Artikel 10: Garantie

 

Ten aanzien van de gebruikers garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt overeenkomstig de wet van 1 september 2014 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 11649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van niet-conformiteit van een verkocht product binnen 2 maanden na levering van de goederen, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk per aangetekende brief of per e-mail nauwkeurig op de hoogte brengen.

Deze garantie dekt alleen gebreken van conformiteit die bestaan op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade door verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Ook reparaties die worden uitgevoerd door technici die niet door de leverancier zijn goedgekeurd, geven aanleiding tot een aanspraak op de garantie.

Artikel 10: Garantie

 

Ten aanzien van de gebruikers garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt overeenkomstig de wet van 1 september 2014 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 11649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van niet-conformiteit van een verkocht product binnen 2 maanden na levering van de goederen, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk per aangetekende brief of per e-mail nauwkeurig op de hoogte brengen.

Deze garantie dekt alleen gebreken van conformiteit die bestaan op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade door verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Ook reparaties die worden uitgevoerd door technici die niet door de leverancier zijn goedgekeurd, leiden tot het vervallen van de garantie.

De factuur of de leveringsbon dient als garantiebewijs en moet door de consument en de originele producten worden bewaard.

Indien het product voor niet-particuliere doeleinden wordt gebruikt, gelden de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 

Alle elementen van de site (juwelen, teksten, foto’s, video’s, boeken, illustraties, logo, merk, beelden) zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van Poupette in Antwerpen. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken, om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid. Elke eenvoudige link of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Poupette in Antwerpen.

 

 

Artikel 12 – Persoonsgegevens

 

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn werknemers en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper (of zijn leveranciers) samenwerkt wanneer deze communicatie nodig is voor de verwerking van de bestelling.

Bovendien verbindt de verkoper zich ertoe de informatie waarover hij beschikt niet aan andere ondernemingen of bedrijven bekend te maken.

De door de verkoper bewaarde gegevens kunnen op verzoek te allen tijde worden opgevraagd en gecorrigeerd.

 

 

 

Artikel 13: Geschillenbeslechting

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behalve in het geval van bindende bepalingen van openbare orde.

 

 

 

Bijgewerkt op 22 december 2015.

 

Poupette in Antwerpen

Pelikaanstraat 62 kantoor 604

2018 Antwerpen

BE0554821093